Agenda algemene ledenvergadering 2021

Geachte leden,

Het bestuur van de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland (ACDVN) nodigt u graag  uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021.

Deze wordt gehouden op zondag 21 november 2021 aanvang 12.00 uur, in het clubgebouw van de KC Gorinchem, Haarweg 31a 4205 NC Gorinchem

Toegang en stemrecht tot deze vergadering hebben alle leden conform Artikel 39 van de Statuten.

 

AGENDA

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Ingekomen stukken.
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 23-02-2020.
 5. Jaarverslag 2020 van de secretaris.
 6. Jaarverslag 2020 van de penningmeester. (Cijfers) (Balans)
 7. Verslag van de Kascommissie.
 8. Benoemen nieuwe Kascommissie.
 9. Begroting 2022.
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Alle jaarverslagen en de begroting 2022 liggen 30 minuten voor aanvang van de ALV ter inzage. Overige kandidaten, die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur dienen zich veertien (14) dagen voor de ALV schriftelijk aan te melden bij het secretariaat

Na afloop van deze ALV nodigen wij u van harte uit voor een drankje.