Notulen Algemene Ledenvergadering op 23 februari 2020

Locatie K.C. Gorinchem
Locatie: Haarweg 31a 4205 NC Gorinchem
Presentielijst: Aernout Ligtenstein, Anneke Ligtenstein-Teuns, Peter Roomenburg, Henne Roomenburg, Joke Vermeulen, Ruth van Dongen, Wim Scheepers, Karin de Loos, Joop Klune, Tess van de Leeden, Corrie van der Plas ,Leen de Knikker, Monique Jacobs, Veerle Montes Klaver, M. Montes Klaver en Kees Rijpstra
Afmelding ontvangen van: Kalverboer, Wierda, Stabel, Mouchart, de Vries, en Bronco.

1. Opening;
De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet en ieder van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering en hoopt op een vruchtbare vergadering

2. Mededelingen:
Corrie van der Plas geeft aan een agendapunt te hebben, dit gaat over het clubblad en komt later aan bod.

3. Ingekomen stukken:
Behoudens de afmeldingen zijn er geen ingekomen stukken.

4. Verslag ALV 2019
Aangezien er geen op- dan wel aanmerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

5. Jaarverslag van de secretaris:
Aangezien er geen op- dan wel aanmerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

6. Financieel jaarverslag van de Penningmeester:
Penningmeester geeft aan dat het ledenaantal stijgt en is nu 60 (inclusief gezinsleden). Het jaar is afgesloten met een positief saldo van 550 euro. Er is voldoende geld voor een lustrum. Oprichtingsdatum blijft 1990, dit komt doordat de Kelpie en ACD vereniging eerst een vereniging waren. De Kelpie vereniging is er uitgestapt en is een eigen vereniging begonnen.

7. Verslag Kascontrolecommissie:
Kascommissie is uitgevoerd door Anneke Ligtenstein en Ruth van Dongen. De realisatie is gezien. Er is geen reden om advies te geven, alles is correct afgehandeld. Zij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiele beleid in 2019. Onder applaus van de aanwezigen stemt de vergadering hiermee in.

8. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie:
Zowel Anneke Ligtenstein als Ruth van Dongen zullen volgend jaar weer de kascontrolecommissie vormen.

9. Jaarverslag van de evenementen commissie:
Joke Vermeulen behandeld dit jaarverslag met de onderwerpen schapendrijven en dog-diving. Tess van de Leeden vraagt waarom er niet ieder jaar een clubmatch wordt georganiseerd. Henne Roomenburg zegt dat er toch wel veel werk bij komt kijken. Wim Scheepers vindt het jammer dar er geen clubmatch wordt georganiseerd., dit zou best gecombineerd kunnen worden met de algemene hondenshow in Venray op 30 mei van dit jaar. Peter Roomenburg zegt dat het veel geld kost, zeker met buitenlandse keurmeesters en ook het prijzenaanbod met de verschillende categorieën. Volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur mag er ieder jaar een Kampioen clubmatch gehouden worden, deelt Wim Scheepers mee. Met voldoende belangstelling komt er dit jaar weer een kampioenclubmatch. Er moeten dan wel minimaal 16 inschrijvingen zijn. Wim Scheepers en Tess van de Leeden zijn positief. Aernout Ligtenstein stelt voor weer een nieuwe clubmatch te houden in overleg met Henne Roomenburg. Wim Scheepers vraagt 2 vrijwilligers voor het opbouwen op 29 mei, Peter Roomenburg en Leen de Knikker stellen zich beschikbaar. Veerle Montes Klaver zorgt voor marketing management en Mario Montes Klaver sponsort de prijzen.
Karin de Loos en Joop Klune vinden de inschrijf prijzen voor dog-diving te hoog. Joke Vermeulen antwoordt hierop, dat de eigenaar deze prijzen vast stelt, helaas het is niet anders. Misschien korting voor de leden, stelt Corrie van der Plas voor. Er volgt een klein discussie tussen Joke Vermeulen en Corrie van der Plas. Maud Velders komt foto’s maken bij de dog-diving, ze heeft al veel mooie resultaten behaald bij het maken van actie foto’s bij honden. Sluiting van aanmeldingen van de dog-diving is op 15 maart.

10. Bestuursverkiezing:
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur, daarom geen verkiezing.

11. Wat verder ter tafel komt:
• Joop Klune geeft aan het altijd met veel plezier gedaan te hebben als lid van de evenementencommissie, maar vanwege gezondheidsredenen is hij gedwongen ermee te stoppen en vindt het ook te stressvol. Lichamelijk kent Joop Klune veel up’s en down’s. Aernout Ligtenstein spreekt bewondering uit voor het opzetten van de website door Joop Klune (en Karin de Loos).
• Joop Klune vraagt zich ook af waarom als er een aanvraag voor dekking wordt afgewezen, dit geen verder gevolg heeft voor het betreffende lid. Joop vindt dit onterecht. Helaas, zegt Aernout Ligtenstein, we kunnen niet anders. Je houdt anders geen leden over. Een fokker krijgt bij een afgewezen aanvraag bij CGG, wel een stamboom bij de Raad van Bestuur. Vanuit de ACDVN is er geen royement mogelijk. Er volgt een discussie tussen de CGG leden om oogaandoeningen beter te kunnen classificeren. Aernout Ligtenstein stelt voor dat de CGG leden dit beter eerst intern kunnen regelen, door aanpassingen van de reglementen.
• Tess van de Leeden wil wel de beheerster worden van de ACDVN Facebook pagina, dit zal ze doen in overleg met Karin de Loos, dan volgt er een klein technische uiteenzetting over het beheer van een FB pagina .
• Er is een nieuwe Webmaster gevonden door Aernout Ligtenstein, de opzet kost 250 euro en kosten per jaar zijn 125 euro Door Dirk Jan Oosthoek (nieuwe man voor de website) wordt er ook gekeken naar een nieuwe opzet voor de Facebook pagina.
• Veerle Montes Klaver biedt hulp aan voor het overzetten van de Facebook pagina. Veerle Montes Klaver wijst er op dat als de Facebook pagina veel bekeken zal worden, het leden aantal best zou kunnen groeien. En mogelijk wordt toch weer de oude naam van de Facebook pagina gebruikt. Een aantal leden is hier kritisch over, wellicht zou het aantal kunnen stijgen.

12. Rondvraag:
• Corrie van der Plas wil graag het clubblad gaan maken en zorgt er dan voor dat het kostendekkend (met sponsors) is. Aernout Ligtenstein vraagt wel dat Corrie van der Plas voor continuiteit moet zorgen.
• Wim Scheepers vraagt of gezondheids- en keuruitslagen weer op de website gezet kunnen worden. Dit wordt al gedaan zegt Aernout Ligtenstein.
• Montes Klaver vraagt om een lijst van goede keurmeesters, dit is lastig te realiseren zegt Aernout Ligtenstein.
• Corrie van der Plas vindt het nieuwe logo niet zo mooi, er mist een stukje Australië. Dit is in dit geval slechts incidenteel.
• Het bestuur vraagt aan de CGG Commissie om het fokreglement eens goed door te lezen.
• Joop Klune vraagt waarom Aernout Ligtenstein niet mede heeft gedeeld waarom de voorzitter zijn naam heeft staan bij de fokkers op de website, dit was iets te voorbarig geeft Aernout Ligtenstein toe.
• Karin de Loos merkt op dat Aernout Ligtenstein haar Messenger berichten niet beantwoordt. Aernout Ligtenstein zegt Messenger nauwelijks te bekijken, er zijn ook andere kanalen.
• Karin de Loos vindt de kritiek op haar Nieuwsbrief onterecht. Aernout Ligtenstein geeft aan dat het rommelig was en niet erg representatief voor de vereniging.
• Joop Klune heeft verschillende email adressen, wil graag dat alleen wordt.
• Montes Klaver zegt dat het raadzaam is om meer nazorg bij flyers te geven, door bv terug te bellen.

13. Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 13.10 uur en dankt een ieder voor de positieve inbreng tijdens deze vergadering en wenst een ieder een goede reis huiswaarts.
Gorinchem, 23 februari 2020
Kees Rijpstra,
Notulist